Ubytovací řád hotelu Paloma Průhonice

 1. Hotel poskytuje služby dle svého zařazení odpovídající úrovni hotelu.
 2. Ubytování hosta je vždy definováno v průběhu závazné rezervace a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena.
 3. Hotel je povinen ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervaci ubytování a kteří se řádně zaregistrují. Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, vyplnit a podepsat registrační kartu, zajistit garanci předplatbou v hotovosti nebo předautorizací platební karty v odpovídající výši.
 4. Na základě potvrzené rezervace je hotel povinen hosta ubytovat v den příjezdu mezi 14:00 a 24:00 hodinou. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případné brzké ubytování před 14:00 hodinou je nutné dohodnout předem. Odhlášení hosta musí proběhnout nejpozději do 12:00 hodin posledního dne pobytu dle rezervace. Pro případné pozdější odhlášení platí ceny stanovené ve Všeobecných obchodních podmínkách Hotelu Paloma Průhonice.
 5. Ve výjimečných případech je hotel oprávněn nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného.
 6. Hosty bez potvrzené rezervace a hosty přijíždějící po 24:00 hod. není hotel povinen ubytovat.
 7. Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je hotel oprávněn nabídnout pokoj jiný.
 8. Hotel je odpovědný za majetek hostů a škody na věcech v souladu s předpisy práva občanského. Hotelový pokoj disponuje trezorem. Ubytovatel neručí za cennosti umístěné v tomto trezoru. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá pouze tehdy, pokud byly uložené v hlavním hotelovém trezoru na recepci hotelu.
 9. K přijímání návštěv jsou určeny společenské prostory hotelu. V ubytovací části hotelu mohou být návštěvy přijímány pouze od 8 do 22 hodin se souhlasem pracovníka recepce. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté.
 10. Ubytovaní hosté jsou povinni se na vyžádání prokázat hotelovou čipovou kartou.
 11. V případě onemocnění či poranění hosta hotel zajistí lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám.
 12. Výjimkou je situace, kdy je hotel odpovědný za vzniklé onemocnění či poranění hosta.
 13. Ve všech vnitřních prostorách hotelu není dovoleno kouřit. Kouřit se smí pouze na venkovních terasách hotelu. V případě porušení tohoto předpisu je účtována pokuta 5 000 Kč.
 14. V prostorách hotelu není povoleno konzumovat vlastní nápoje a potraviny.
 15. Hosté hotelu nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek umístěný na hotelovém pokoji či ve společenských prostorách hotelu.
 16. Z bezpečnostních důvodů v hotelu není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se nevztahuje na spotřebiče určené k hostově osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, masážní strojky atd.) a dále notebooky, tablety a obdobné drobné elektrické spotřebiče.
 17. Od 22:00 do 6:00 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid.
 18. Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do hotelu. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby.
 19. Hosté odpovídají za škody způsobené na hotelovém majetku, které způsobili sami nebo které způsobily osoby, jimž hosté umožnili k tomuto majetku přístup. V případě takového poškození či zničení hotelového majetku bude hostovi účtována pokuta odpovídající výši škody věci.
 20. Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.
 21. Psi a jiná domácí zvířata nejsou v hotelu povolena.
 22. Před odjezdem z hotelu je povinností každého hosta řádně se odhlásit, vyrovnat svůj účet a odevzdat klíče od pokoje a zapůjčený iPad.
 23. Informace o cenách hotelových služeb jsou k dispozici na recepci hotelu.
 24. Management hotelu přivítá jakékoliv návrhy na jejich zlepšení a zároveň děkuje i za kritické připomínky. Hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem. V případě porušení ustanovení ubytovacího řádu má hotelový management právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1.9.2017

Ing. Martin Kolář
Ředitel hotelu

V případě jakýchkoliv dotazů je vám k dispozici náš tým na telefonu +420 220 188 610.