INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ IMOBA, a.s.

IMOBA, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 26124459, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 6203 (dále jen "IMOBA" nebo "naše společnost"), je správcem Vašich osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů a nese za toto zpracování odpovědnost.

V tomto dokumentu naleznete obecné informace o způsobu zpracování osobních údajů naší společností a dále informace o některých nejčastějších druzích zpracování osobních údajů, k nimž dochází při činnosti společnosti IMOBA, a.s. a které společnost zpracovává v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, zejména  nařízením EU č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“).

Níže naleznete:

 • OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI IMOBA
 • POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SMLUVNÍ PARTNERY IMOBY
 • POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH PARTNERŮ IMOBY
 • POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KLIENTY ČERPAJÍCÍ SLUŽBY NABÍZENÉ IMOBOU
 • POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÝCH STRÁNEK IMOBY
 • RIZIKA A DOPORUČENÉ POSTUPY

Naše společnost provádí i další zpracování osobních údajů, ale poučení o takovýchto zpracováních poskytuje již adresně pouze dotčeným osobám.

I. OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ IMOBA

Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů respektujeme práva subjektů údajů, přičemž naše společnost dodržuje zejména následující zásady:

 • osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 • shromažďování osobních údajů je prováděno výhradně pro legitimní účely a zpracování je prováděno způsobem, který je s těmito účely slučitelný;
 • při zpracování osobních údajů se omezujeme na nezbytné minimum postačující pro naplnění stanovených účelů;
 • k zabezpečení osobních údajů při jejich zpracování přijímáme veškerá rozumná a dostupná opatření; tj. dbáme i na náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technicko-organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
 • zpracováváme pouze přesné a aktualizované osobní údaje, nepřesné nebo nadbytečné údaje opravujeme nebo vymazáváme;
 • osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány;

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro námi stanovené účely zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa (bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa), u fyzické osoby podnikatele i obchodní firma či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČO;
 • elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;
 • jiné elektronické údaje: IP adresa, lokační údaje, údaje předané z internetového prohlížeče zákazníka atd.
 • další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, fakturovaná částka atd.
 • informace o bonitě a důvěryhodnosti: záznamy o plnění platebních povinností včetně informací z veřejných rejstříků.

Jak získáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, od třetích osob, z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti. Pokud osobní údaje získáváme od Vás, vždy Vás informujeme o tom, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů.

od Vás, zejména:

 • na základě Vašich žádostí a v rámci jednání o uzavření smlouvy;
 • při telefonické komunikaci;
 • při osobní nebo písemné komunikaci s Vámi, včetně komunikace elektronickými prostředky (e-mailem).

od třetích osob, zejména:

 • od orgánů státní správy či od třetích osob při plnění našich právních povinností nebo na základě zvláštních právních předpisů;
 • od spolupracujících třetích osob.

z veřejně dostupných zdrojů, zejména:

 • ze sociálních sítí a internetu, pokud údaje sami zveřejníte;
 • z obchodního rejstříku;
 • z insolvenčního rejstříku.

z vlastní činnosti:

 • při hodnocení údajů, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich produktů či služeb

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel/účely a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu/účelů.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména:

 • pro účely uzavření smluv, pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a při vyřizování Vašich žádostí,
 • pro účely plnění našich právních povinností,
 • pro účely našich oprávněných zájmů,
 • pro marketingové účely.

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Při zpracování osobních údajů postupuje naše společnost vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity.

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech IMOBA, popř. v informačních systémech našich zpracovatelů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především příslušnými zaměstnanci IMOBA, kteří k osobním údajům potřebují mít přístup pro plnění svých pracovních povinností a kteří jsou zavázáni k zachovávání mlčenlivosti o veškerých skutečnostech a údajích, o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. Kromě toho mají přístup k Vašim osobním údajům také zaměstnanci našich zpracovatelů, a to pouze v rozsahu nezbytném pro výkon jejich činnosti pro naši společnost. Se všemi našimi zpracovateli vždy uzavíráme písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro bezpečnost Vašich osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které o Vás zpracováváme,
 • právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,
 • právo na výmaz Vašich osobních údajů v případě, že jsou naplněny podmínky stanovené právními předpisy,
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, kdy na Vaši žádost můžeme za určitých právními předpisy stanovených podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji,
 • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované,
 • právo na námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě zpracování osobních údajů pro nabídku našich produktů a služeb zpracování Vašich osobních údajů z tohoto titulu po vznesení námitky neprodleně ukončíme.

Pokud obdržíme žádost k uplatnění Vašeho shora uvedeného práva, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost není v určitých případech stanovených Nařízením povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Informace o tom, že u nás subjekt údajů uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (4 roky) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že IMOBA zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) či má právo požádat o soudní ochranu.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky.

II. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SMLUVNÍ PARTNERY IMOBY

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

Za osobní údaje se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci smluvní spolupráce s Vámi. V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.

Osobní údaje smluvních partnerů - fyzických osob (dále jen „partner“), které bude IMOBA zpracovávat, zahrnují zejména údaje poskytnuté takovými osobami (typicky jméno a příjmení, místo podnikání, IČ, DIČ, číslo účtu, kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo), datum narození, údaje uvedené ve smlouvě, fakturované a hrazené (dlužné) částky, údaje o probíhajícím plnění a komunikace s partnery (či jejich zaměstnanci). V souvislosti s komunikací s partnerem si IMOBA může ukládat také některé technické údaje, tedy čas provedené komunikace s partnerem a IP adresu, z níž bude zaslána. U potenciálních smluvních partnerů – podnikatelů může naše společnost zpracovávat údaje získané z otevřených zdrojů (např. jejich webové stránky či jimi zadaná inzerce), aby je pak mohla kontaktovat telefonicky s nabídkou služeb. Takové základní údaje si může naše společnost uložit do svého CRM systému za účelem dalšího kontaktu.

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k více účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Nařízení (EU) č. 2016/679 ( dále jen „Nařízení“) můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

Primárním účelem zpracování osobních údajů smluvního partnera/klienta bude uzavření a plnění uzavřené smlouvy. V této souvislosti budou údaje dále používány k evidenci a řádnému plnění smluvních vztahů IMOBA, pro kontrolu činnosti našich zaměstnanců, pro statistické účely, další rozvoj služeb IMOBA, a to buď služby, kterých se týká uzavřená smlouva, nebo vnitřních administrativních postupů v IMOBA, k vymáhání pohledávek a k ochraně práv IMOBA a třetích osob (např. dalších smluvních partnerů), zejména před protiprávní činností. Údaje (zejména získané z komunikace s partnerem/klientem, jako je IP adresa a čas komunikace) budou užívány také za účelem IT bezpečnosti IMOBA . Dále budou osobní údaje partnera/klienta zpracovávány IMOBOU za účelem plnění jejích právních povinností, zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daní, předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, předpisů o regulaci reklamy atp. a rovněž pro účely přímého marketingu v souladu s čl. 47 Nařízení (tedy zejména zasílání nabídek na produkty a služby, tedy kontaktováním e-mailem či telefonem).

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Údaje smluvních partnerů ovšem obvykle nejsou zpracovávány na základě souhlasu.

Právním základem zpracování osobních údajů partnerů/klientů je:

 • nezbytnost plnění smlouvy (vč. vymáhání vzniklých pohledávek)
 • oprávněné zájmy IMOBY (dané zájmem na evidenci smluvních vztahů a zájmem na ochraně jejich práv proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, a další rozvoj produktů či služeb IMOBA, zpracování pro přímý marketing) a třetích osob (zejména dalších smluvních partnerů podílejících se na plnění, na němž se bude podílet i partner)
 • plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení č. (EU) 2016/679), vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů partnera/klienta oprávněný zájem IMOBA (jedná se zejména o zpracování údajů pro účely IT bezpečnosti, pro statistické účely a další rozvoj dodavatelsko-odběratelských vztahů IMOBA a ochranu práv IMOBA a třetích osob), má partner/klient z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebude IMOBA takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy partnera/klienta nebo jeho právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může partner/klient vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu imoba@imoba.cz. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by IMOBA neměla údaje zpracovávat.

V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (zasílání marketingových zpráv), je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále marketingové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen.

Upozorňuje, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby IMOBA takové údaje i nadále zpracovávala.

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.

Kontaktní údaje partnerů/klientů pro účely zasílání obchodních sdělení bude IMOBA zpracovávat po dobu, než partner vyjádří s takovým zasíláním nesouhlas. I pak ale bude IMOBA zpracovávat základní údaje o tom, proč partnerovi/klientovi obchodní sdělení zasílala, po přiměřenou dobu k prokázání oprávněnosti takového zasílání.

Osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování. Pokud je doba zpracování stanovena právními předpisy, budou osobní údaje zpracovávány po takovou dobu, pokud dále uvedené důvody neodůvodní delší dobu zpracování. Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů bude dále vycházeno zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků, (iii) obvyklých postupů na trhu, (iv) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (v) případných doporučení dozorových orgánů.

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit.

Pokud dojde ke změně poskytnutých údajů či jiných partnerem/klientem předaných údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně.

Za účelem aktualizace dat je možné IMOBU kontaktovat na níže uvedených kontaktech, nejlépe e-mailem na imoba@imoba.cz.

Obchodní sdělení

Údaje o našich potencionálních, současných či minulých partnerech/klientech můžeme zpracovávat také pro účely tzv. přímého marketingu, což je typicky zasílání e-mailů nebo telefonické kontakty s nabídkami podobných výrobků či služeb, jako jste od nás odebírali. Zasílání nabídek není časově omezeno, pokud ovšem vyjádříte přání, abychom Vám takové nabídky již dále nezasílali, nebudeme Vám je zasílat. I nadále však budeme zpracovávat po přiměřenou dobu základní údaje o zasílání, abychom byli schopni prokázat, proč jsme Vám tyto nabídky zasílali. Vaše údaje nebudeme za účelem zasílání nabídek předávat žádným třetím osobám (vyjma našich subdodavatelů – zpracovatelů, kteří budou zpracování provádět pro nás).

Ze strany IMOBY mohou být ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. zasílána obchodní sdělení na adresu partnera (včetně e-mailové), může být kontaktován nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb IMOBY. Partner může toto zasílání kdykoliv odmítnout na adrese sídla IMOBY či prostřednictvím e-mailové adresy imoba@imoba.cz. Takové odmítnutí nemá - neurčí-li partner výslovně jinak – vliv na zasílání jiných druhů obchodních sdělení, než na které partner reaguje.

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému (např. v našem CRM systému, v rámci aplikace Outlook pokud jde o e-maily, v  účetním systému, pokud jde o údaje nutné pro fakturaci apod.). Tím samozřejmě není vyloučeno ani zpracování písemností v kartotékách, jako je systém pro uložení papírových smluv či kartotéky vizitek, které si vedou naši jednotliví zaměstnanci.

IMOBA bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech a počítačových systémech zpracovatelů. Písemnosti bude IMOBA zpracovávat ve své kartotéce. Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany partnera je dobrovolné (ovšem bez poskytnutí určitých údajů nebude smlouva uzavřena a v některých případech jsou následně některé údaje vyžadovány zákonem, zejména předpisy o účetnictví).

Rodné číslo

Vaše rodné číslo budeme zpracovávat pouze, pokud ho sami dobrovolně na smlouvě uvedete nebo to bude vyžadovat právní předpis (pokud to není stanoveno výslovně právním předpisem, naše společnost netrvá na tom, abyste Vaše rodné číslo na smlouvy uváděli, raději jej tedy do smluv neuvádějte).

V případě, že partner – fyzická osoba poskytne IMOBĚ na základě či v souvislosti s uzavřenou smlouvou údaj o svém rodném čísle, souhlasí jakožto nositel tohoto rodného čísla ve smyslu § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. s tím, aby IMOBA toto jeho rodné číslo využívala pro účely evidence smluv, poskytnutých plnění a ochranu práv IMOBY, aby jej za tímto účelem archivovala, zpracovávala a užívala. Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění IMOBY na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů či pro jiné účely, ledaže by výslovně stanovily jinak.

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní.

IMOBA může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis anebo se souhlasem partnera. IMOBA zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb), provozovatelům (záložních) serverů či provozovatelům technologií využívaných IMOBOU, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb. Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb či osobám tvořícím s IMOBOU koncern. Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či jiným společnostem za účelem vymáhání pohledávek. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

Předávání osobních údajů do ciziny

Zatímco podle Nařízení platí zásada volného pohybu osob v EU, Nařízení omezuje předávání osobních údajů do ciziny mimo EU. Naše společnost standardně osobní údaje do ciziny mimo EU nepředává. Může se však stát, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v počítačovém systému, jehož servery se budou nacházet mimo území EU, i když se takovým situacím snažíme vyhýbat. S ohledem na obvykle v rámci podnikání užívané systémy by se jednalo nejvýše o systémy využívající servery nacházející se ve Spojených státech amerických. V takovém případě bychom vybrali jako smluvního partnera společnost, která bude splňovat podmínky schválené Evropskou komisí pro bezpečný přenos dat mezi EU a USA, tzv. Privacy Shield. Pokud bychom předávali Vaše osobní údaje mimo EU, budeme Vás v případě nutnosti o tom vhodným způsobem informovat.

III. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH PARTNERŮ IMOBY

V rámci zpracování osobních údajů aktuálních či potenciálních smluvních partnerů zpracovává IMOBA také údaje o jejich kontaktních osobách (např. jejich statutárních orgánech či zaměstnancích, kteří s IMOBOU jednají). V rámci těchto údajů jsou obvykle zpracovávány údaje o jménu a příjmení takových osob, jejich e-mailové adrese, pracovní pozici, jejich tel. čísle a případně zápisy ze schůzek s nimi. Tyto údaje jsou zpracovávány pro stejné účely a v obdobném rozsahu a s obdobnou dobou trvání jako údaje smluvních partnerů. Jednotliví zaměstnanci IMOBY si mohou vést svoje vlastní seznamy kontaktních osob, např. v rámci telefonních adresářů či katalogů vizitek. Telefonní čísla, s nimiž probíhala komunikace z firemních zařízení, jsou dále také ukládána po přiměřenou dobu za účelem řádného vyúčtování telekomunikačních služeb, ochrany práv IMOBY a případného rozlišení mezi soukromými a pracovními hovory. Přístup k takovým údajům mají však kromě administrátorů systému pouze zaměstnanci, z jejichž zařízení komunikace probíhala.

IV. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KLIENTY ČERPAJÍCÍ SLUŽBY NABÍZENÉ IMOBOU

Osobní údaje klientů čerpajících služby poskytované IMOBOU - fyzických osob (dále jen „klient“), které bude IMOBA zpracovávat, zahrnují zejména údaje poskytnuté takovými osobami (typicky:

 • jméno a příjmení, kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo)
 • v případě hotelových hostů datum narození, státní příslušnost, číslo dokladu (pas nebo OP) datum pobytu, číslo víza, účel pobytu, údaje o bankovní kartě (za účelem předautorizace platební karty)
 • údaje uvedené ve smlouvě, fakturované a hrazené (dlužné) částky, údaje o probíhajícím plnění a komunikace.

Tyto údaje jsou zpracovávány pro stejné účely a v obdobném rozsahu a s obdobnou dobou trvání jako údaje smluvních partnerů.

V souvislosti s komunikací s klientem si IMOBA může ukládat také některé technické údaje, tedy čas provedené komunikace s klientem a IP adresu, z níž bude zaslána.

V. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÝCH STRÁNEK IMOBY

V této části naleznete shrnutí základních zásad nakládání s osobními údaji uživatelů webových stránek společnosti IMOBA. IMOBA postupuje při zpracování osobních údajů vedle Nařízení rovněž v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

Naše společnost nezpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonem připuštěným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas, zejména k níže uvedeným účelům:

 • Ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu)
 • Statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)
 • Měření návštěvnosti našich stráneku
 • Analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím
 • Zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji
 • Zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů, a to v obvyklém na trhu prováděném standardu
 • Pro účely plnění našich zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů, prevenci deliktní činnosti apod.)
 • K marketingovým účelům
 • Pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů apod.)

Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, popř. můžeme využívat systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů jsou

 • Oprávněné zájmy IMOBA
  dané zájmem na ochraně našich práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímém marketingu) a třetích osob a
 • plnění zákonných požadavků, zejména předcházení deliktní činnosti a plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména 127/2005 Sb. a Nařízení).

Zpracování pro některé účely může být založeno také na Vašem

 • souhlasu

Upozorňujeme, že udělené souhlasy ke zpracování osobních údajů mohou být kdykoliv odvolány pomocí cookies tlačítka v zápatí stránky. Tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Jaké údaje zpracováváme, jak dlouho a jaké jsou jejich zdroje?

Pro shora uvedené účely zpracováváme zejména údaje o Vaší aktivitě na našich webových stránkách, IP adresu, datum a čas přístupu, základní geografickou lokaci apod.

Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli údaje či souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to obvykle uložením informací o způsobu a době udělení souhlasu, vč. např. Vaší IP adresy, ze které jste zaklikli příslušné políčko a kdy jste jej odvolali.

O tom, jaké údaje a proč zpracováváme v rámci cookies a dalších síťových identifikátorů, se dozvíte níže.

V případě, že bychom potřebovali Váš souhlas, zpracováváme i údaje o tom, že jste nám takový souhlas poskytli a jakým způsobem byl poskytnut (uložením informace o způsobu a době udělení souhlasu, včetně Vaší IP adresy, ze které jste označili příslušné políčko) a kdy jste jej odvolali.

Po jakou dobu budeme Vaše údaje zpracovávat

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení námi stanovených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Osobní údaje zpracovávané se souhlasem jsou zpracovávány do odvolání souhlasu, poté lze data zpracovávat, pokud k tomu existuje jiný zákonný důvod (např. pro doložení souhlasu, pro možnost obrany proti právním nárokům atd.).

Pro stanovení délky doby zpracování používáme zejména hledisko (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládané lhůty pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti, (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

Pokud od Vás budeme potřebovat údaje, které Vás budou přímo identifikovat nebo které nám umožní Vás kontaktovat, výslovně Vás o ně požádáme.

Zdroj zpracovávaných údajů

Zdrojem osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je zejména Vaše aktivita na našich webových stránkách.

Námi zpracovávané osobní údaje získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete např. v rámci vyplnění formuláře na naší stránce nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci sledování Vaší aktivity v rámci našich stránek.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

IMOBA může zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo s Vaším souhlasem, zejména:

 • dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů),
 • provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných společností IMOBA, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti stránek,
 • v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům IMOBA a auditorům IMOBA, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb IMOBA,
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předány také orgánům veřejné správy.

COOKIES

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost, zejména pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb, tzv. cookies (anglicky koláček, sušenka) – malá množství dat, která naše servery posílají Vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a preferencím.

Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače poznám Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užtečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše přímé identifikační údaje.

Druhy cookies

Podle doby uložení ve Vašem zařízení dělíme cookies na dočasná (tzv. session) a trvalá (tzv. permanent). Dočasná cookies jsou po ukončení Vaší návštěvy smazána. Slouží k tomu, abychom naši nabídku mohli učinit přehlednější, srozumitelnější a bezpečnější směrem k uživatelům. Trvalá cookies pomáhají určovat zvláštní potřeby jednotlivých skupin uživatelů a slouží k tomu, abychom dokázali vždy zareagovat co nejrychleji na potřeby jednotlivých uživatelů a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení i po ukončení návštěvy webových stránek, a to po dobu uvedenou u jednotlivých cookies. Tyto soubory však neslouží k osobní identifikaci uživatelů webových stránek.

V závislosti na funkci a účelu, za kterými jsou soubory cookies používány, se obvykle dělí na následující druhy:

 • Nutné cookies Vám umožňují pohybovat se po webové stránce a využívat jejích základních funkcí. Tyto soubory cookies jsou pro využívání webové stránky nezbytné a k jejich využívání nepotřebujeme Váš souhlas.
 • Marketingové cookies zaznamenávají Vaši návštěvu na webové stránce jiné internetové stránky, kterou jste navštívili a odkazy, které jste použili. Tyto informace používáme k zobrazování reklamy, která je přizpůsobena Vašim preferencím. Někteří naši partneři umísťují na Internetové stránky své cookies pro přizpůsobení zobrazované reklamy. Tyto zahrnují i cookies pro sociální média, která možňují sdílení Vašich aktivit webovým stránkám sociálních médií typu Facebook a Twitter.
 • Výkonnostní cookies nám umožňují rozeznat a spočítat počet uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak je webová stránka používána. Tyto informace využíváme k tomu, abychom lépe rozuměli fungování webových stránek a mohli je vylepšovat.

K čemu cookies používáme

K uložení osobních nastavení

Při první návštěvě si otestujeme parametry počítače a internetového připojení. To pak slouží třeba pro optimální nastavení např. přehrávač videa.

Ke zlepšování naší stránky

Čas od času můžeme na naší stránce využít funkčnost, která sleduje, jak se na ní uživatelé chovají, zejména na jaké odkazy nejvíc klikají a na které místo najedou myší nejprve. To nám pomáhá optimalizovat naše stránky tak, aby byly uživatelsky přívětivější.

Ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě

Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá vlastní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme nástroj Google Analytics. Pokud chcete odmítnout měření svého provozu pomocí systému Google Analytics, instalujte si do svého prohlížeče Google Analytics Opt-out Browser. Tyto inforamce nejsou nijak spojeny s jinými informacemi.

Na našich stránkách také využíváme nástroje pro analýzu Vašich preferencí při využíváme stránek a zobrazování obsahu. Takové nástroje nám umožňují zjistit, jaká část našich stránek je nejvíce navštěvovaná a na základě toho určit, jak máme naše stránky rozvrhnout.

Námi zaznamenávané údaje mohou také sloužit ka zabezpečení naší sítě a prevenci útoků na ni.

K doručování relevantního obsahu našich stránek
Některá cookies využívám také k tomu, abychom Vám zobrazovali právě ten obsah, který by Vás mohl zajímat. Za tímto účelem využíváme i nástroje, které sledují pohyb uživatelů na naší stránce, abychom mohli naše stránky uspořádat tak, aby uživatelům lépe vyhovovaly.

K reklamním účelům
Některé cookies slouží k lepšímu cílení reklamy podle chování uživatelů. (behaviorální reklama). Jde o data, která nemají vazbu na jiné typy cookies. Data takto získaná používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení rlevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu jimi navštívených stránek. Naše společnost rozhodně nevytváří žádné podrobné profily našich návštěvníků.

Některé výše uvedené systémy využívají i technik retargetingu, kdy Vám může být zobrazován na stránkách třetích osob obsah.

Přehled cookies používaných na našich stránkách

Přehled všech námi používaných cookies včetně uvedení jejich zdroje, účelu a doby uchování a poskytovatele u cookies třetích stran.

typ název účel expirace
nutné PHPSESSID Nezbytné cookie pro fungování našeho webu. podle session
nutné has_js Povolení JavaScript
Zajišťuje správné fungování webových stránek.
podle session
nutné cc_cookie Nezbytné cookie pro fungování našeho webu. 6 měsíců
marketingové _ga Google Analytics
Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.
2 roky
marketingové _gid Google Analytics
Registruje unikátní ID, které je používáno k vygenerování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku používá.
1 den
marketingové _gat_UA-59749402-2 Google Analytics
Analytický soubor cookie, který anonymně měří návštěvnost.
1 minuta
marketingové _fbp Facebook
Slouží pro zobrazování relevantnějších reklam.
3 měsíce
marketingové fr Facebook
Slouží pro zobrazování relevantnějších reklam.
3 měsíce
výkonnostní _gat Google Analytics
Používá se systémem Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavků.
1 minuta

Změnit nastavení cookies

NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE A NASTAVENÍ COOKIES A MOŽNOST JEJICH SMAZÁNÍ

Při návštěvě webových stránek se zobrazí tzv. cookie banner s možností nastavení volitelných cookies a jejich přijetím nebo odmítnutím. Zvolte si za pomocí cookies banneru své preference a potvrďte jejich výběr. Svůj výběr můžete kdykoliv změnit pomocí tlačítka cookies v zápatí webových stránek.

Cookies taktéž můžete zakázat změnou nastavení ve Vašem prohlížeči, které umožńuje odmítnout používání všech nebo jen vybraných cookies. Pokud však použijete nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies (včetně vysloveně potřebných cookies), nemusí se Vám podařit získat přístup na webové stránky a může být omezena funkčnost nabídky. Zakázáním cookies se cookies z prohlížeče neodstraní a je potřeba je odstranit nezávisle v prohlížeči.

Na liště většiny běžně používaných prohlížečů je v záložce Help (Nápověda) návod, jak zabránit Vašemu prohlížeči přijímat nové cookies, jak dostávat oznámení v případech jejich přijetí i jak všechny tyto soubory deaktivovat. Stejně tak je možné deaktivovat nebo zcela vymazat obdobná data užívaná Vaším prohlížečem jako doplňkové moduly, například flash cookies, a to tím, že změníte nastavení doplňkového modulu, nebo tím, že navštívíte webovou stránku jejího výrobce.

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá. Uživatel však může nastavení svého prohlížeče změnit a cookies odmítnout a odebrat. Konkrétní postup se v jednotlivých prohlížečích liší, další informace tedy naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
MS Internet Explorer / Edge – https://windows.microsoft.com
Safari – https://support.apple.com
Opera – https://help.opera.com

V. RIZIKA A DOPORUČENÉ POSTUPY

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:

 • Pokud nám poskytujete Vaše údaje, vždy se zamyslete nad tím, zda je nutné dané údaje poskytnout. Zejména pečlivě byste měli zvážit poskytnutí údajů, které se týkají Vašeho osobního života a jeho aspektů nesouvisejících s účely, pro které je poskytujete nebo údajů určených ke zveřejnění (např. Vašich komentářů pod články apod.). Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku.
 • Pokud nám poskytujete osobní údaje třetích osob (Vašich rodinných příslušníků či jiných zaměstnanců Vašeho podniku apod.), zamyslete se nad tím, zda je toto předání nutné a potřebné. V případě potřeby si vyžádejte souhlas takovýchto třetích osob.
 • Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů.
 • Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud se bude předávání údajů týkat těchto osob, je nutné zvlášť pečlivě zvážit všechny okolnosti. Zároveň je nutné zvážit, zda k poskytnutí takových údajů není třeba souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců (např. rodičů). Pokud jste osobou mladší 18 let, v případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem či nás zvlášť kontaktujte.
 • Pokud se budete přihlašovat prostřednictvím hesla, použijte vždy unikátní silné heslo, které nebudete využívat pro jiná zařízení a přístupy. Vaše heslo nikomu nesdělujte či nezpřístupňujte, ani našim zaměstnancům. Sdělení Vašeho hesla po Vás nikdy nebudeme vyžadovat, dejte si proto pozor zejména na různé e-mailové výzvy ke sdělení hesel, byť by byly podepsány jménem IMOBA. Jedná se pravděpodobně o podvrhy za účelem vylákání a následného zneužití hesla.
 • Pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob komunikace, např. zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání hesla jiným komunikačním kanálem.
 • Pokud budete mít pocit, že ze strany naší společnosti nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím co nejdříve, a to buď elektronicky na naši e-mailovou adresu imoba@imoba.cz, nebo poštou na naši adresu IMOBA, a.s. se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4.
 • Snažíme se vždy udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si čas od času znovu tato pravidla pročíst.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

IMOBA, a.s., Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4 Chodov,

e-mail: imoba@imoba.cz

ID datové schránky: bs7eh63

Tato informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 25.5.2018. Aktuální znění tohoto dokumentu je uveřejněno na webových stránkách www.imoba.cz. a současně na webových stránkách všech provozoven společnosti IMOBA

V případě jakýchkoliv dotazů je vám k dispozici náš tým na telefonu +420 220 188 610.